Regulamin świadczenia usług i płatności online

Regulamin określa zasady płatności za zakupione usługi w firmie SPS – Kołecki, Polak Spółka Jawna


Definicje:

Regulamin – niniejszy regulamin płatności online za pośrednictwem strony Przelewy24.

Firma – SPS – Kołecki, Polak Spółka Jawna,  ul. Człuchowska 1/8, 01-100 Warszawa, NIP 5272917548, REGON 385349796, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000823788

Usługi– usługi przedstawione w ofercie firmy na stronie internetowej  https://serwispos.pl/regulamin/

bądź w indywidualnej ofercie dla Kupującego.

Kupujący – osoba, która dokonała zakupu towarów lub usług Firmy.


Sprzedaż usług prowadzi Firma.

Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Firmą zostaje zawarta w przypadku

otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego

adres e-mail, przesłanego z systemu Przelewy24.

 • Przed skorzystaniem z procesu zakupu usług, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem znajdującym się na stronie internetowej  https://serwispos.pl/regulamin/ Złożenie zamówienia na adres serwis@serwispos.pl  jest równoznaczny z akceptacją jego treści.
 • Firma nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.
 • Ceny usług i produktów nie zawierają podatku VAT.
 • Warunkiem realizacji usługi jest dokonanie płatności (Kupuję z obowiązkiem zapłaty Przelewy24). Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Firmę informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie Przelewy24 i wpływie środków na rachunek Przelewy24.
 • W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien zgłosić ten fakt na adres e-mail faktury@serwispos.pl podając dane do faktury VAT.
 • Firma nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w złożonym zamówieniu.
 • Administratorem danych przekazanych przez Kupującego jest Firma.
 • Celami zbierania danych są zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust.1 lit.b RODO), wykorzystanie ich do celów księgowych (art. 6 ust.1 lit. c RODO) oraz w wyjątkowych sytuacjach ustalenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji płatności.
 • Odbiorcą podanych danych przez Kupującego mogą być upoważnieni pracownicy Firmy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Firmy.
 • Dane są przechowywane do momentu upływu okresów wynikających z przepisów podatkowych oraz przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
 1. Każdemu Kupującego przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. O planowanej zmianie Regulaminu  Firma poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem,  zamieszczając na stronie https://serwispos.pl/regulamin/ w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia,  przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba że, Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem01.01.2023
 4. Wszystkie dane kontaktowe opublikowane są na stronie https://serwispos.pl/regulamin/

Firma zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie świadczonych usług umieszczonych na stronie https://serwispos.pl/regulamin/

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej  https://serwispos.pl/regulamin/

Call Now Button